Visualisering – snabba upp och förenkla beslutsfattandet!

Skrivet av: Sandra Sakratidis 17.4.2012 12:08 | Kategori: Beslutsstöd | 0 Kommentarer

Idag överöses vi med information och förväntas fatta snabba och bra beslut på dessa, det är inte alltid enkelt och kräver många gånger lång tid för analys av data.  En enkel metod för att snabba upp och förenka beslutsfattandet är att visa informationen på rätt sätt. Att använda grafer, layout, färger, typsnitt och placering på rätt sätt kan vara avgörande för om slutanvändarna använder BI lösningen på ett effektivt sätt eller inte.

T ex att läsa och förstå informationen i en lista med ett antal rader och kolumner tar ganska lång tid. Skulle man istället presentera informationen i en graph så har man redan där förenklat tolkningen av informationen. Visualisering handlar om att åskådliggöra komplex, flerdimensionell information genom ett uttryckssätt som är anpassat för människans synsinnen.

 Några tips på vad man ska tänka på när man åskådliggör stora mängder data;

 • Reducera data ink, dvs styrkan på bläcket/färgen, på information som ej är i fokus
 • Öka data ink på information som är i fokus
 • Gruppera informationen på ett meningsfullt sätt
 • Använd mättade/dämpade färger
 • Anpassa typsnitt och storlek
 • Välj rätt graf för rätt ändamål, tex linjegraf för trender
 • Ej använda 3D grafik – förvirrar och vilseleder informationen i en graf
 • Hastighetsmätare är svårlästa – använd istället t ex bullet chart

Varför har det då blivit så att många BI system inte har ett tillfredställande utseende? Framför allt tror jag att det beror på att flera av de stora leverantörernas BI verktyg inte är utrustade med dem senaste och bästa funktionerna inom användarbarhet och visualisering. För att få till ett estetiskt bra utseende i en rapport eller en dashboard krävs ofta omfattande justeringar av BI verktygens standard utseende som både kostar tid och pengar. Jag anser att man behöver lägga den extra tiden för att få ett utseende som är användbart och som användarna känner sig lockade till att använda.

Grafisk design är ett expertområde i sig och kombineras inte alltid med expertisen i att utveckla BI system. Dessa två områden måste komma närmare varandra för att få ett användarvänligt BI system.

Hur ser ert BI system ut? Är användare nöjda med användarvänligheten och hur informationen presenteras?

Taggar: Visulaisering , Användarbarhet , Dashboard , Rapport och Analys , Beslutsunderlag , Layout , Åskådliggöra , Information , Business Intelligence , Beslutsstöd

Dela / Kommentera »

Information en strategisk tillgång?

Skrivet av: Johan Jerresand 19.4.2012 18:20 | Kategori: Samarbete | 0 Kommentarer

Insikten finns men budskapet når inte fram!

Allt fler företag och organisationer jag möter börjar prata i termer av att bättre och effektivare hantering av information är en förutsättning för att vara effektiv och innovativ och därigenom upprätthålla sin konkurrenskraft. Anledningen till detta är givetvis en allt tuffare konkurrens på marknaden där det inte längre räcker att bara arbeta snabbare utan också smartare! Budskapet börjar ta form allt högre upp i ledningen men aktivitetsnivån i övriga organisationen är allt för låg för att kunna leva upp till de målsättningar som deras verksamhet har på lite längre sikt.

Så varför har vi denna situation i våra företag och organisationer?

Är det på grund av att vi inte kan? Eller är det så att man inte vill? Saknas finansiering? Finns inte de tekniska förutsättningarna?

Svaret är ofta en kombination av ovanstående och givetvis finns andra faktorer men i huvudsak skulle jag säga att det mycket handlar om bristande kommunikation kring vilka möjligheter som finns och vilka begränsningar vi internt har idag. Vi är för dåliga på att i våra organisationer skapa forum där erfarenheter kan utbytas och nya insikter nås kring vad som är möjligt och vad som krävs för att också realisera dessa möjligheter. Detta gäller inte bara i dialogen mellan IT organisationen och de olika affärsfunktionerna. Detsamma är fallet mellan de olika affärsfunktionerna samt inom IT organisationen i företaget. Jag ser så ofta att man pratar förbi varandra, tar saker för givet och skyller på varandra.

Gör något åt saken!

Kompetensen finns det gäller bara att få den att mötas och dra åt samma håll! Utan förståelse för möjligheterna och värdet kommer inte heller viljan och pengarna att infinna sig att göra något åt saken!

Idag kan man inte skylla på de tekniska förutsättningarna (vilket man ändå sker) vilket var fallet för bara några år sedan. Dock tenderar de flesta företag och organisationer köra på i gamla hjulspår och inte stanna upp och fundera på hur man skall dra nytta av exempelvis de teknologiska språng som tagits de senaste åren!

På samma sätt som man många gånger använder sig av ”gammal” och icke ändamålsenlig teknologi så har man inte heller tagit till sig nya metoder, principer och arbetssätt för att säkerställa såväl kort som långsiktig affärsnytta från den information olika delar av verksamheten samlar på sig.

Så kontentan av detta blir att alla ni som har behov, kompetens och erfarenheter inom området börja prata med varandra! Utryck era behov, värdet av dessa och börja arbeta med en gemensam målsättning!

Konkurrenterna kommer inte att vänta på er!

Det enda vi kan vara säkra på är att om inte vi gör något åt saken så kommer det vara någon annan som gör det, och vilka konsekvenser ger det på lite längre sikt, vi är ändå bara i början av informationseran!

Taggar: information , tillgång , kompetens , kommunikation , samarbete , erfarenheter , värde , finansiering , förutsättningar , konkurrenskraft

Dela / Kommentera »

BI så in i Norden - står vi och stampar?

Skrivet av: Daniel Rexed 16.10.2013 14:26 | Kategori: Trender | 0 Kommentarer

Affecto har frågat sina kunder vad de satsar på, och vad de kommer att satsa på när det gäller Analytics och Information Management. Det som slår mig är att den klassiska rapporteringen - Reporting - fortfarande står högst upp på alla listor. Knappt 90% av kunderna har förbättrat rapporteringen under de senaste 2 åren, och lika många kommer att jobba vidare med rapporteringen de kommande 2 åren. Detta skiljer sig inte nämnvärt från den undersökning som Affecto gjorde 2010. Den klassiska rapporteringen är och kommer fortsättningsvis att vara en hörnpelare inom BI.

Vad är det som är nytt sedan förra undersökningen?

Jo:

 • Arbetet med BI-strategier och BI-styrning - governance - har fördubblats från en tredjedel till två tredjedelar
 • Analys - Advanced Analytics - kommer starkt. Över hälften av de tillfrågade kunderna har arbetat med området under de senaste två åren, och mer än 75% av dem kommer att arbeta med att förbättra analysen de kommande två åren
 • Big Data kommer starkt! Nästan 60% av kunderna kommer satsa på området inom de kommande två åren
 • Datakvalitet - Data Quality and Data Governance - är en het fråga! Två tredjedelar av kunderna arbetar redan med det, och 85% av de svarande kommer att arbeta med området under de kommande två åren

Vad betyder en sån här undersökning?

Vi får svart på vitt vad som är i fokus inom Information Management i Norden. Det ger programvaruleverantörerna en idé om vad de ska fokusera på. Det ger användarna - våra kunder - en bild av vad "de andra" jobbar med. Och sist men inte minst ger det oss konsulter bra feedback på att vi satsar på rätt saker, för vi passade också på att fråga om kunderna var nöjda med resultatet av sina satsningar, och det är de!

Affecto och Big Data: http://www.idg.se/2.1085/1.524768/big-data-briserar?queryText=big

Hämta rapporten här: http://www.affecto.se/Kunskapsbank/Affecto-Nordic-Survey-2013

Taggar: Nordic Survey , information management , Affärsnytta , Business Analytics , Analys , big data , Trender

Dela / Kommentera »

Affecto is the largest Business Intelligence solution provider in the Nordic countries. We help our customers to improve productivity and competitiveness by superior use of information for decision making. We build IT solutions that enable organizations to integrate their strategic targets with their business management. Affecto also delivers operational solutions for improving and simplifying processes at customer organizations and offers geographic information services (GIS). Affecto offers Business Intelligence solutions in its operating areas in the Nordic and Baltic countries. In operational solutions, the company has a presence in Finland and in the Baltic region